Vize společnosti

Kvalita, bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců jakož i péče o životní prostředí se stala jednou z priorit cílů a programů společnosti. K dosažení tohoto cíle stanoví vedení společnosti tuto vizi:

„Systematickým zvyšováním prováděných prací v nejvyšší kvalitě za dodržení všech právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, BOZP a PO zajistit plnění požadavků našich odběratelů na kvalitu staveb a tím růst výkonů společnosti“.

V návaznosti na tuto vizi stanovuje vedení společnosti následující cíle:

  1. Sledovaní kvality v realizovaných procesech a komunikaci se zákazníkem.
  2. Při všech činnostech plnit veškeré právní požadavky, požadavky zákazníků jakož i požadavky, které se společnost zaváže dobrovolně plnit.
  3. Trvale optimalizovat a zlepšovat veškeré procesy s cílem zvýšit spokojenost našich zákazníků za současného snižování dopadů do životního prostředí a neustálého zlepšování celkové úrovně BOZP. Přitom jsou přednostně využívány prevenční přístupy.
  4. Preventivně předcházíme havarijním situacím, které mohou negativně ovlivnit životní prostředí či bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků vyskytujících se na našich pracovištích.
  5. Hodnocením a výběrem dodavatelů a rozvojem spolupráce s nimi zajistit vysokou kvalitu dodávek a tím i vysokou kvalitu našich staveb. Vyžadováním aktivního přístupu k ochraně životního prostředí a BOZP. U smluvních partnerů zajistit zlepšování životního prostředí a BOZP v dodavatelsko-odběratelském řetězci.
  6. Komunikovat a konzultovat se zaměstnanci a s dalšími zájmovými stranami zásadní otázky zajišťování kvality, ochrany životního prostředí a BOZP – jsme otevřenou společností.
  7. Motivovat zaměstnance pro bezpečnou práci a zajistit jim dokonalé zázemí, stálým a spolehlivým zaměstnancům nabízet možnost průběžně se vzdělávat a zdokonalovat.
  8. Rozšiřováním ekologického povědomí všech zaměstnanců docílit zvýšení jejich odpovědnosti při řízení spotřeby energií, surovin, vod a jejich úspor.
  9. Vejít ve všeobecnou známost na trhu stavebních zakázek jako společnost s vysokým kreditem a vynaloženým úsilím v oblastech kvality, ochrany životního prostředí a BOZP.
  10. Dodržování všech etických zásad.

 

V Hranicích 5.6.2020

Jiří Jurča - jednatel společnosti